top of page

לבתי ספר עממיים


,פיתוח אבטיפוס לכיתת לימוד המושתתת על מחקר של התשתיות המקומיות

אקלימיות ותרבותיות של המקום

שיטת הלימוד מבוססת על למידה מרחוק באמצעות קישוריות לאינטרנט

הכיתה הנה דו - תכליתית ללימוד אישי וקבוצתי

הפרויקט מתבצע בשיתוף עם חברת

כיתת לימודי מחשבים מקושרי אינטרנט

ניגריה- אפריקה


Sky2net


ובמימון ממשלות המדינות בניגריה ובסיוע הבנק העולמי

2008

bottom of page