top of page

.תערוכת קירות מדברים מציגה את רוח ופעילות צה"ל לאורך השנים

הטקסטים המובאים בה הם של רמטכלים ומנהיגי המדינה, אשר הובילו ויצרו את הרוח והמדיניות המנחים את צבא ההגנה לישראל לדורותיו

,הצילומים הפזורים במסדרונות מציגים אספקטים שונים של הצבא על חיילותיו

.מבצעיו ובני האדם המשרתים בו

2010

תערוכת קירות מדברים

exhibition of  "Talking Walls"


 

bottom of page