top of page

competition of the design the Bezalel School

 


הצעה תכנונית אשר הציעה פיתוח ייחודי למגרש הרוסים ביצירת מבנה חפור

.המבנה מנצל את הקפיצה בטופוגרפיה להכנסת תאורה ואוורור טבעיים

,ההצעה כללה  תכנון של כ 20,000 מטר מרובע בכיתות לימוד, סדנאות,

אולמות הרצאה, משרדים, ספריה וקפיטריה למחלקות השונות של בית הספר לאמנות

תחרות לתכנון בית ספר לאמנות

2007

בצלאל - ירושלים

of Art and Design - Jerusalem

 

bottom of page