top of page


מטרת הסטודיו הייתה יצירת מרחב עיצובי אוטופי המבוסס על חלל דיסטופי קולנועי

הסטודיו עסק בהתמודדות עם חללים / מצבי קצה של דיסטופיה תוך נקיטת עמדה עיצובית / פרוגרמטית וחברתית

ההחלטה להתבסס על חללים קולנועים הייתה מכיוון שבקולנוע ניתן לאתר מקומות קיצוניים בגודלם ובנתוניהם הפיזיים

.נקודת מוצא זו לא גרעה מהפיזיות שניתנה לפתרונות הסופיים של הפרויקטים

חלקו הראשון של הסטודיו עסק בניתוח מפורט ומפורק של דוגמאות קולנועיות אשר העניקו בסיס פיזי לאתר הדיסטופי

כל סטודנט התבקש לחבור מתוך סרט נתון אתר ולהעניק לו את מרב הנתונים הפיזיים, אותו אתר הורכב מכל הפריימים הרלוונטיים בסרט כשהתונים החסרים הומצאו על ידי הסטודנט. עבודת המיפוי המרחבי הוצג באמצעות אנימציות, מודלים תלת מימדיים, שרטוטים וקולאז'ים והציג את מלוא האינפורמציה התלת מימדית, רעיונית וחברתית של האתר

כהמשך להכרת האתר בחלק הראשון של הסטודיו הסטודנטים נדרשו לעצב מרחב מגורים-עבודה-מפגש וכו' אשר מגיב ומרפה את המצב הדיסטופי

הפתרון הוא פתרון לחלל פנים על כל היבטיו- פרופורציות, טקסטורה, צבע, פריטי פנים ודמו אנושית המתנהלת בתוכו

כל הפרויקטים הציגו מודל תלת מימדי, הדמיות, אנימציות, סטורי בורדים ושרטוטים

מרחב אוטופי בעיר דיסיקטופית

האנגר 17 נמל תל אביב

קמפוס ראשל''צ

2011

bottom of page