top of page


עיצוב והפקת תערוכת גמר של סטודיו- פרויקט גמר

התערוכה התבססה על עיקרון של עלות מינימלית ותפיסת הקיימות

כללה הקרנת עבודת הגמר במסכי המחשב הישנים שנאספו ממרחבי הארץ

משטחי התצוגה הועמדו על רגלי מתכת שיוצרו לכבוד התערוכה ולאחר מכן מוחזרו

התרחשות קולנועית במרחב

בר - קיימא

החוג לעיצוב פנים

קמפוס ראשל''צ

2010

bottom of page