top of page


הצעה למבנה מגורים מאופס אנרגיה

העבודה על התחרות התבצעה על ידי יועצי בניה ירוקה

מהנדסים, יועצי מיזוג, חברות מתמחות בפנאלים סולאריים וחשמל חכם
מקום שלישי

תחרות לגור ירוק בישראל

אורגנה על ידי קקל 

בשיתוף המועצה הישראלית 

לבניה ירוקה

2005

bottom of page