top of page


My home-Your office


מטרת הסטודיו הנה יצירת פרוגראמות מגוים חדשות הבודקות את יחסי הגומלין בין בית, עבודה, אירוח, תיירות, בילוי, חקלאות אורבנית וצרכנות בהשראת הכלכלה החדשה. הפרויקטים עונים על השאלה האם מגורים יכולים לספק מערכת דינמית ומשתנה של אירועים, פונקציות, תסריטים שהם מעבר לדרישות המקובלות ממרחב זה. יחסי הגומלין בין מגורים, עבודה וחקלאות אורבנית נבחנו בארבעה פסאז'ים בתל אביב: פסאז' הוד, פנסק, התור ואלנבי 94. הפסאז'ים שהיו בעברם בעלי חשיבות ארכיטקטונית ובהם מרכזי תרבות ומסחר גדולים- הפכו בסוף המאה ה20 לכתמים שחורים במרחב העירוני

הפרויקטים השונים בסטודיו זיהו את החלקים הבעייתיים בפסאז'ים ופיתחו בהם פרוגרמות חדשות המקשרות בין מגורים ועבודה, מרחב ציבורי פתוח, פנימי וחיצוני, זמני וקבוע. ההתערבות סמבנים מייצרת "תגובת שרשרת" עירונית של פעולות גומלין, תוך הטמעה של ההתנהלות אנושית חדשה המתמודדת עם בעיות של השתנות פרוגרמתית מתמדת. התוצאה היא אסתטיקה חדשה אשר מתבססת על אוכלוסיה צעירה, יוצרת משתנה. הסטודיו שם דגש על סוגיות אקולוגיות, מכאניות בקנה מידה אנושי, תוך התייחסות לשאלות סביבתיות של תאורה, ביופיליה, חקלאות אורבנית, מחזור מים, אוורור וארגונומיה

החיים עצמם: מגורים

עבודה,קהילה

קמפוס ראשל''צ


Their lodge-My land


your work- our crop

2016

bottom of page